RSM - T

RSM - T น้ำยาเร่งคอนกรีต สำหรับงานคอนกรีตที่ต้องการ การก่อตัว และแข็งตัวเร็วกว่าปกติ ใช้เป็นส่วนผสมซีเมนต์ ทำให้เนื้อคอนกรีตมีความหนาแน่นมากขึ้น และทำให้มีกำลังรับแรงในระยะแรก และระยะสุดท้ายสูงกว่าคอนกรีตธรรมดาถึง 20% เป็นอย่างน้อย เหมาะสำหรับคอนกรีตที่ต้องการใช้งานเร็วกว่าปกติ

ขนาดบรรจุ  :  25 ลิตร , 200 ลิตร / ถัง

ปริมาณการใช้  :  น้ำยา 1 ลิตร / ปูน 50 กก.

back to top