RSM - SWELTING RUBBER WATERSTOP

RSM - SWELTING RUBBER WATERSTOP เป็นแถบ WaterStop ชนิดบวมน้ำ สามารถใช้แทน WaterStop แบบ ดัมเบล ชนิดดั้งเดิมซึ่งเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำ จะขยายตัวปิดช่องว่างคอนกรีต ป้องกันการรั่วซึมบริเวณรอยต่อช่องว่างคอนกรีต

Published in Water stop Read 8594 times